in

Възрастна дама храни местните деца безплатно – когато съсед се опитва да я изгони, се случва нещо невероятно

Добрата госпожа Джонсън приготвя обичайния си съботен обяд за местните деца, когато един намръщен съсед се изправя срещу нея. Ситуацията бързо ескалира и завършва със сълзи на милата възрастна дама. Но мърморещият съсед скоро разбира, че тормозът му няма да бъде толериран!

Advertisements

Трябва да споделя нещо, което се случи в моя квартал миналата събота. То включва една мила дама, няколко местни деца и един намръщен съсед. Краят е невероятен!

Близо до къщата ни има футболно игрище, на което местните деца играят през уикендите. Госпожа Джонсън, която живее в края на улицата, приготвяше хот-дог и други вкусотии, за да могат децата да останат и да играят по-дълго, без да се налага да се прибират гладни.

Изглежда нелепо някой да има проблем с това, че една възрастна дама прави добро дело, но се случи точно това.

Unsplash

Г-жа Джонсън е истинско съкровище. Вероятно е в края на 60-те си години и има най-милата усмивка. За съжаление, тя е малко самотна. Мисля, че децата ѝ живеят далеч, а преди няколко години е загубила съпруга си. Тази нейна малка традиция – да храни децата – изглежда й носи толкова много радост.

И децата също я обичат. Всяка събота те се втурват към масата на госпожа Джонсън, смеят се и разговарят, вземат си хотдог и й благодарят.

Това е трогателна гледка и затова събитията от миналата събота бяха толкова шокиращи.

Unsplash

Госпожа Джонсън подготвяла масата си както обикновено, когато господин Дейвис, намръщеният съсед от другата страна на улицата, нахлул от къщата си. Изглеждаше готов да се бие, затова се учудих, когато го видях да се насочва към госпожа Джонсън.

„Какъв е този шум?“ – извика той, размахвайки ръце наоколо. „И тази миризма? Наистина ли всеки уикенд тук трябва да има лудо парти?“

Госпожа Джонсън подскочи. „О, господин Дейвис, това е просто обядът на децата.“

„Е, стига ми толкова!“ – избухна той. „Ще се обадя на полицията. Това не е кафене.“

Unsplash

Челюстта на госпожа Джонсън спадна. „Господин Дейвис, тези деца няма къде другаде да отидат. Някои от тях дори не могат да си позволят обяд. Аз просто се опитвам да помогна.“

Той се подигра, като скръсти ръце. „Да помогна? Всичко, което чувам, е шум, а всичко, което усещам, е мазната ви храна. Работя нощем и имам нужда от почивка. Това трябва да спре!“

Госпожа Джонсън се намръщи. „Не. Няма да спра да храня тези деца, г-н Дейвис. И не се опитвайте да твърдите, че работите нощем с мен! Цялата улица знае с какво се занимавате в действителност“.

Unsplash

Никога не бих си представил, че сладката госпожа Джонсън ще бъде тази, която ще се изправи срещу г-н Дейвис, но това отдавна трябваше да се случи. Той може и да живееше със семейството си, но на практика беше мързеливец.

И какъвто и шум да вдигаха децата, той беше нищо в сравнение с шума, който можеше да вдигне, когато се прибереше късно от нощно парти.

Да го гледам как е напрегнат и червен в лицето беше доста приятно, докато не направи нещо толкова подло, че не мисля, че някога ще го преодолея.

Unsplash

„Опитах се да помоля мило, но ако не искаш да слушаш, тогава ще те накарам да спреш – изръмжа господин Дейвис.

Той се наведе, постави ръцете си под масата и я наклони цялата. Чиниите се сгромолясаха върху мръсотията, контейнерите за храна паднаха и се пръснаха, разпръсквайки хотдог, кифлички и бисквити навсякъде.

Госпожа Джонсън нададе мъчителен вик, който ме смрази до кости. Тя веднага падна на колене, за да види какво може да спаси.

Но г-н Дейвис още не беше свършил.

Unsplash

„Ето какво получаваш за това, че си толкова делови“ – провикна се той. Всъщност се усмихна, докато стъпваше върху една кифла и я забиваше в земята. „А сега, не си позволявай никога повече да говориш за мен, стара дамо.“

Раменете на госпожа Джонсън се разтрепериха и тя се разплака. Бях в такъв шок от това, на което току-що бях станала свидетел, че ми трябваше минута, за да се съвзема. Щях да изтичам при нея и да ѝ помогна, но някой друг стигна пръв.

Unsplash

Децата бяха приключили с играта си и бързаха към масата, но лицата им паднаха, когато видяха какво се е случило. Няколко от децата изтичаха напред и започнаха да събират храната, докато две от момчетата помогнаха на госпожа Джонсън да се изправи на крака.

„Какво става, госпожо Джонсън?“ – попита едно от момичетата с широко отворени от загриженост очи.

Госпожа Джонсън изглеждаше твърде разстроена, за да говори. В този момент едно от другите деца, тихо момче, което обикновено седеше под дървото и четеше, се приближи и посочи обвинително едно от най-малките момчета в групата.

Unsplash

„Това го направи баща ти, Райън“ – каза тихото момче.

Малкият Райън побледнял, когато тихото момче разказало всичко на групата. Към края на разказа всички деца се взираха в Райън.

„Не обвинявайте Райън за поведението на баща му – каза госпожа Джонсън, като най-сетне намери глас. „Това не е негова вина.“

„Благодаря, госпожо Джонсън“, каза Райън с приглушен глас. „Но това, което баща ми направи, не е правилно и не можем да му позволим да се измъкне от отговорност“.

Unsplash

Сред децата се разнесе мърморене на съгласие. Беше вдъхновяващо да ги наблюдаваш как се организират на малки групи, за да подредят храната и да помогнат на госпожа Джонсън. Всички останали се събраха и тръгнаха нагоре по пътя към къщата на Райън.

Общо десет деца се струпаха на прага и почукаха на вратата. Господин Дейвис отвори вратата и се намръщи още повече, когато видя тълпата от деца.

„Какво искате сега?“ – изръмжа той.

Райън пристъпи напред, гласът му трепереше, но беше силен.

Unsplash

„Трябва да се извиниш на госпожа Джонсън, татко.“ Райън каза. „И да си платиш за цялата храна, която си съсипал, когато си преобърнал масата й“.

Очите на господин Дейвис се разшириха от шок. „Какво? Защо трябва да се извинявам?“

„Защото така е правилно“ – отвърна Райън и куражът му нарасна. „Тя е била само любезна с нас и ние няма да ви позволим да се отнасяте с нея по този начин“.

Лицето на господин Дейвис се изкриви от гняв, но после видя решителността в очите им и малката тълпа от родители, които също си проправяха път към вратата му.

Unsplash

Г-н Дейвис се огледал, виждайки как съседите започват да се събират, наблюдавайки развитието на сцената. Той се поколеба, осъзнавайки тежестта на ситуацията.

Може би в друга ситуация би я подминал, но той беше заобиколен от всички тези гневни, наранени деца, а целият квартал го наблюдаваше.

Въздъхна дълбоко и прокара ръка през косата си. „Добре, добре. Хайде да вървим.“

Той отиде до масата на госпожа Джонсън, а децата го следваха плътно. Госпожа Джонсън вдигна поглед, изненадана да види процесията, която се насочваше към нея.

Unsplash

Господин Дейвис се спря пред нея и сведе глава.

„Съжалявам – промълви той, без да я погледне в очите. „Не исках да създавам проблеми. Аз просто… Опитвам се да свързвам двата края и съм толкова разочарован“.

Госпожа Джонсън се усмихна нежно, очите ѝ бяха мили. „Всичко е наред, г-н Дейвис. Разбирам ви. Но тези деца имат нужда от това. Това е важно за тях.“

Райън побутна баща си. „Татко, ти също трябва да платиш за храната. Това е справедливо.“

Unsplash

Господин Дейвис погледна сина си, после отново госпожа Джонсън. Той въздъхна отново и извади портфейла си.

„Ето – каза той и ѝ подаде банкнота от сто долара. „Това е за храната.“

Децата избухнаха в радостни възгласи, ръкопляскаха и викаха от радост. Очите на госпожа Джонсън се насълзиха от благодарност, докато приемаше парите.

„Благодаря ви, г-н Дейвис“, каза тя тихо. „Това означава много.“

Напрежението във въздуха сякаш се разсея, когато кварталът стана свидетел на този момент на помирение.

Unsplash

Дори господин Дейвис успя да се усмихне малко неловко, докато гледаше сина си и другите деца. Родителите и съседите, които се бяха събрали наоколо, започнаха да се разотиват, като много от тях кимаха в знак на одобрение.

Този инцидент сплоти общността по най-неочаквания начин. Госпожа Джонсън сега е по-ценена от всякога и дори господин Дейвис си промени мнението. Понякога е необходимо цяло село – и група решителни деца – за да се оправят нещата.

Unsplash